HASPENGOUW IN BEWEGING

FRUITIG-GOED IN BEELD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving project
Het project omvat een creatieve documentaire op basis van een educatieve videoreeks
en is verspreid over  4 onderwerpen met betrekking tot het agrarisch erfgoed in de fruitteelt. 
Er wordt daarbij ingegaan op gebeurtenissen en (im)materieel erfgoed die van belang waren in het agrarisch verleden van 
Haspengouw (periode 1845-1980).Vier informatieve reportages (van circa  12-15 minuten) vormen in hun geheel een documentaire visie 
op zowel het belang van het behoud van agrarisch erfgoed als  op de ontsluiting ervan naar een ruimer publiek. 
Deze 4 onderwerpen vertrekken telkens concreet vanuit een hedendaagse impressie.
Onder voorbehoud van inhoudelijke wijziging wordt hieronder een aanzet gegeven.
 
1. De teler
Evolutie van hoogstam- naar laagstam-aanplant
Rooipremies
Standaardisatie boomgaarden in de jaren 30
Schaalvergroting (ook door ruilverkaveling VLM en het fietsroutenetwerk)
Snoeiwerktuigen/technieken (o.m. sleunwedstrijden vanaf 1926)
Werkzaamheden
 
2. De wereld
De eerste rapporteurs worden uitgestuurd door het Ministerie van Landbouw
De eerste Limburgs-Haspengouwse handelaars
De export (fruitstoomboot naar Engeland, Duitsland als groot afnemer eind 19de eeuw, Sabena…)
De concurrentie binnen Europa en daarbuiten
 
3. De consument
De evolutie in variëteiten en wijziging in het assortiment 
Toepassingen (cider, stroop, mosterd, fruitsap, confituur, limonades, likeur, fruitwijn, fruitbier…)
Huisvrouwavonden (vanaf 1955) en bezoeken van damesverenigingen aan de veilingen
Opkomst keurmerken
De rol van de Belgische radio en televisie
Reclamecampagnes voor de jeugd
De opkomst van de fruitstoeten en dito reuzen
 
4. De vorming
Naar een standaardisering bij het verpakken
Evolutie van bewaring  (onder meer van silo tot ulo) en conserveringsmiddelen
De fruitkeuringen in de late jaren 20
De eerste expositie in 1929 door het Verbond der Haspengouwse Fruitkwekers
De eerste verkoop van gekalibreerd fruit in 1927
Van fruitmarkt tot veilingen 
De schoolopleidingen en nascholing
 
Deze 4 reportages wordt aangevuld met een informatieve tekst over "Het beleid".
Het onafhankelijke België ontdekt fruit als grondstof.
De Staat stuurt, adviseert en intervenieert
De impact van de Benelux,  Europese Economische Gemeenschap en Europese Unie
 
Doelstellingen project 
Verhoogde belangstelling voor Haspengouws erfgoed in het algemeen en agrarisch erfgoed in het bijzonder.
Educatieve tool ontwikkelen (bijdrage tot kennisontwikkeling) 
Toeristische ontsluiting van Haspengouws agrarisch erfgoed
Extra impuls voor erfgoed actoren (zoals bv Vlaamse heemkundige kringen..) 
Aanzet  voor  verdere  ontplooiing  van  o.m  Fruitstreekmuseum   (implementatie van de filmpjes in het bestaande museum)
Verkleinen van de kloof tussen fruitteeltsector en plattelandsgebruiker (waardering, respect voor milieu en arbeid)
Promotie & waardering voor de fruitteelt in Haspengouw (96 % van de Limburgse boomgaarden bevindt zich binnen 
de perimeter van Haspengouw)
Drempelverlaging door toepassing van beeldtaal en nieuwe media
Versterken van de streekidentiteit (als beleving, als merk en als Haspengouwer)
Meewerken en meedenken rond een inhoudelijk platform Haspengouw (op lange termijn)
De ontwikkeling van het project draagt bij tot het informeren en sensibiliseren van een ruim publiek met betrekking 
tot de fruitteelt en de historische achtergronden ervan. Op een hedendaagse en makkelijk toegankelijke wijze wordt de werking van 
de sector op een extra aantrekkelijke wijze ontsloten voor de plattelandsrecreant. 
Daarnaast wil de documentaire reeks een handige gebruiksmiddel worden voor gebruik bij educatieve projecten 
en informatieve evenementen.
 

Planning/realisatiewijze

De oprichting van een competente stuurgroep (aanzet gebeurde d.d. 8.07.2016), die beslagen is in het domein van          

erfgoed & plattelandsontwikkeling, vormt een wezenlijke bijdrage tot een onderbouwd eindresultaat.

De leden van die Stuurgroep zorgen niet alleen voor de noodzakelijke inhoudelijke feedback maar ook voor het             

optimaal in kaart brengen van relevant  (im)materieel  erfgoed.

In die stuurgroep zetelen op dit moment: Provinciaal Centrum voor cultureel erfgoed (PCCE), Centrum Agrarisch Erfgoed (KUL)

Erfgoed Haspengouw, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Fruitstreekmuseum vzw en Haspengouw.tv vzw.

Studiekring  Guvelingen, Herita en de Nationale Boomgaarden Stichting werden aangezocht het project te ondersteunen.

Ook Kadoc  (KUL) heeft toegezegd het project te zullen bekendmaken via hun werking.

De première  van de documentaire reeks wordt verwacht in november 2018.

 

 

CONTACT

Haspengouw.tv is een project

van de gelijknamige vzw

Contact: Luk De Boeck

0488-99.47.83

haspengouw.tv@telenet.be 

 

 

 

 PARTNERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MET FINANCIËLE STEUN VAN